Primary links

MENU

Vlaams Forum Verkeersveiligheid

Vlaams Forum Verkeersveiligheid

Vlaanderen kent een zeer uitgebreid werkveld van actoren op het vlak van verkeersveiligheid. Die actoren worden sinds 2000 verenigd in het Vlaams Forum Verkeersveiligheid (VFV): overheid, politiediensten, belangenorganisaties, beroepsverenigingen, onderwijsveld, de onderzoekswereld en de sociale partners.

Functies

De samenstelling van het VFV verzekert een evenwicht tussen efficiëntie en representativiteit van alle actoren in de sector van de verkeersveiligheid en verzekert een multidisciplinaire en gecoördineerde werking.

Het VFV heeft een dubbele functie. Ten eerste vervult het VFV een overlegfunctie. In die zin is het een uniek forum waar overheid, onderzoekswereld en belangengroepen elkaar ontmoeten, ideeën kunnen uitwisselen en samen streven naar een verkeersveiliger Vlaanderen. Verkeersveiligheid is immers een collectieve verantwoordelijkheid van veel actoren en om de gestelde ambities te bereiken is een gecoördineerde aanpak noodzakelijk. In dit forum kunnen de leden kennis en ervaringen uitwisselen en kunnen ze initiatieven onderling op elkaar afstemmen.

Naast deze horizontale taak heeft het VFV ook een verticale, beleidsadviserende opdracht. Het VFV functioneert in nauw overleg met de Vlaamse overheid en onderschrijft het Mobiliteitsplan Vlaanderen. Het VFV wil het draagvlak van beleidsmaatregelen toetsen en haar bevindingen overmaken aan de Vlaamse overheid.

Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid

Het Vlaams Forum Verkeersveiligheid is sinds 2015 geïntegreerd in het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid. Het Forum oefent binnen het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid zijn dubbele opdracht verder uit: een uniek ontmoetingsplatform tussen overheid, onderzoekswereld en belangengroepen en een toetsteen voor de stuurgroep van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid en de Vlaamse regering.

Wergroepen

Om de werking van het VFV zo efficiënt en flexibel mogelijk te laten verlopen, bestaan naast de plenaire vergaderingen ook thematische werkgroepen die belast zijn met de studie van specifieke problemen, zoals de werkgroepen Rijopleiding of ad hoc werkgroepen.

In het verleden waren er de werkgroepen ‘Fietsveiligheid’ en ‘lichte gemotoriseerde tweewielers’. Binnen deze werkgroepen gingen de leden dieper in op verschillende specifieke thema’s en ze bereidden adviezen voor.