Primary links

MENU

Opdrachten en missie

Missie

De VSV is hét Vlaamse vormingscentrum over verkeer en mobiliteit dat wil bijdragen aan een duurzame en veilige samenleving door mensen kennis en inzicht bij te brengen in de verkeerskunde. Ze realiseert dat met een open geest, op een praktische en duurzame manier, en door met alle mogelijke partners samen te werken.

Levenslang leren over verkeer en mobiliteit met de VSV

Levenslang leren over verkeer en mobiliteit met de VSV

Visie

De VSV beschouwt verkeerskunde als een multidisciplinaire toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met verkeer, vervoer en mobiliteit. Het vakgebied kent vele raakvlakken met andere disciplines zoals economie, ruimtelijke planning, menswetenschappen, technologie en techniek, enzovoort. De maatschappelijke relevantie ervan neemt steeds toe. De VSV streeft naar een betere samenleving voor iedereen door mee te bouwen aan een duurzame mobiliteit, naar analogie met de basisdoelstellingen van het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen en het Mobiliteitsdecreet (11 maart 2009):

  • het vrijwaren van de bereikbaarheid;
  • het garanderen van de toegankelijkheid;
  • het verbeteren van de veiligheid;
  • het verbeteren van de verkeersleefbaarheid;
  • het terugdringen van de schade aan natuur en milieu.

Daarbij streeft de VSV naar de invulling van het STOP-principe, op grond waarvan de volgende rangorde wordt gerespecteerd voor de wenselijke mobiliteitsvormen: eerst voetgangers, daarna de fietsers, vervolgens het collectieve vervoer en pas als laatste het individueel gemotoriseerde vervoer.

Als vormingscentrum wil de VSV de verkeerskundige kennis en vaardigheden in Vlaanderen verhogen. Vlaanderen telt zes miljoen verkeerskundigen. Iedereen heeft wel zijn of haar mening over verkeers- of mobiliteitsproblemen en hoe die opgelost moeten worden. Die opvattingen zijn echter niet altijd even onderbouwd. Door het aanbieden van opleidingen brengt de VSV daar verandering in.

Vlaanderen telt nog steeds te veel verkeersdoden en –slachtoffers. Menselijk gedrag is ook nog steeds de hoofdoorzaak van ongevallen. De VSV investeert daarom in permanente verkeers- en mobiliteitseducatie voor iedereen, bij wijze van spreken van 0 tot 100 jaar. Op die manier reikt de VSV iedereen de nodige kennis en vaardigheden aan om zich veilig en duurzaam in het verkeer te begeven. De VSV hanteert daarbij het principe van ‘teach the teacher’, maar wil ook steeds meer de doelgroepen rechtstreeks bereiken. Daarnaast zet de VSV ook in op sensibilisatie, om mensen te overtuigen van het belang van een veilig en duurzaam verkeers- en mobiliteitsgedrag.

De VSV kan al haar initiatieven uiteraard niet alleen realiseren. Daarom gaat de VSV samenwerkingsverbanden aan met alle mogelijke partners.