De Grote Verkeerstoets ondersteunt lagere scholen bij de lessen verkeerseducatie en bestaat uit 25 meerkeuzevragen rond zeven thema’s: verkeerstekens, voorrang, fietsuitrusting & zichtbaarheid, gedrag & attitude, passagier, veiligheid en positie op de weg, telkens geïllustreerd met foto- of videomateriaal. Met de toets peilt de VSV onder meer of leerlingen in staat zijn om belangrijke risico’s voor voetgangers en fietsers te herkennen, en of ze de voornaamste verkeersregels onder de knie hebben. Om te slagen moeten leerlingen minstens 17 van de 25 vragen correct beantwoorden.

Nagenoeg de helft (47%) van alle Vlaamse lagere scholen neemt dit jaar deel aan de toets. “Risico’s leren inschatten en weten hoe je je veilig moet gedragen in het verkeer is letterlijk van levensbelang”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Verkeersveiligheid start al vanop de schoolbanken. Kinderen zijn kwetsbaar op de weg, en ook al worden de meeste risico’s veroorzaakt door andere weggebruikers, toch is het belangrijk om hen spelenderwijs vertrouwd te maken met de gevaren en regels in het verkeer. Met de grote verkeerstoets en bij uitbreiding met verkeerseducatie het hele jaar door leggen de leerlingen een belangrijke basis voor veilig verkeersgedrag op latere leeftijd.”

Ondersteuning voor leerkrachten

Om hun leerlingen voor te bereiden op de toets konden leerkrachten van het vijfde leerjaar de afgelopen maanden gebruikmaken van een leerlijn die de VSV heeft uitgewerkt. De leerlijn bestaat uit kant-en-klaar lesmateriaal over één thema per maand met bijhorende online oefenvragen voor de leerlingen. Deze maand konden de leerlingen ten slotte een ‘oefentoets’ afleggen. De echte verkeerstoets bestaat uit vragen die enerzijds uit het lesmateriaal komen, en anderzijds gelijkaardig zijn aan de oefenvragen.

De toets wordt niet ‘gemakkelijk’, maar test wel degelijk het gedrag van leerlingen in bepaalde verkeerssituaties. Denk maar aan wegwerkzaamheden, een spoorwegovergang, voorrangssituaties in verband met de dode hoek, enzovoort. De meeste scholen leggen De Grote Verkeerstoets in klasverband af, op een of meerdere dagen naar keuze.

Nieuw lesmateriaal

Sinds september hebben leerkrachten extra lesmateriaal ter beschikking zodat de leerlingen de thema’s nog meer kunnen inoefenen. Elke maand kunnen ze een ‘thuiswerkje’ over het onderwerp samen met mama, papa, oma of opa invullen. Op deze manier worden ook de ouders en grootouders betrokken bij de verkeerseducatie van hun (klein)kind.

Resultaten onmiddellijk beschikbaar

Onmiddellijk na het afleggen van de toets krijgen de leerlingen hun resultaat te zien. Leerkrachten kunnen voor elke deelnemer een diploma afdrukken en via een online dossier het Vlaamse gemiddelde en de resultaten van de klas opvragen, met de scores per thema en feedback bij alle vragen. Hiermee kunnen ze de kennis en vaardigheden van de leerlingen achteraf nog verbeteren en de hiaten opvullen. Vorig jaar was iets minder dan de helft van de leerlingen (46%) geslaagd voor de toets. Leerlingen die vooraf hadden geoefend, behaalden een opvallend hoger slaagpercentage (50%) dan diegenen die dat niet deden (30%). Een van de vragen die het vaakst fout werd beantwoord, had te maken met de dode hoek bij vrachtwagens. Minder dan een derde (31%) van de leerlingen bleek te weten dat je als fietser best rechts achter een vrachtwagen blijft wachten als die stilstaat voor het rode licht, ook al is er voor de vrachtwagen een opstelvak voor fietsers voorzien. 

De Grote Verkeerstoets maakt deel uit van een leertraject verkeer dat begint in het kleuteronderwijs en dat in de lagere school uitmondt in drie toetsingsmomenten: Het Grote Voetgangersexamen in het vierde leerjaar, De Grote Verkeerstoets in het vijfde leerjaar en Het Grote Fietsexamen in het zesde leerjaar.