Volgens de recentste cijfers van Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico’s, telde ons land in 2017 16.721 arbeidsongevallen in het verkeer, voor het merendeel ongevallen tijdens het pendelen van en naar het werk. Verkeersongevallen zijn daarmee intussen goed voor 11,5% van het totale arbeidsongevallen in de privésector, een aandeel dat op tien jaar tijd met bijna 2 procentpunten is gestegen. Erg opvallend is dat arbeidsongevallen in het verkeer vaak ernstiger gevolgen hebben dan arbeidsongevallen op de werkplek: van de 124 dodelijke arbeidsongevallen in 2017 gebeurden er iets meer dan de helft in het verkeer (64).

De kosten die hiermee samenhangen, zijn aanzienlijk. Het goede nieuws is dat veel van deze kosten vermijdbaar zijn door een strategische aanpak van onveilige situaties, net als bij de andere arbeidsongevallen. Inzetten op verkeersveiligheid loont. Tal van bedrijven en organisaties, zowel uit de privé- als uit de openbare sector, gingen de uitdaging aan en kunnen intussen concrete resultaten voorleggen. Een aantal van hen komen aan het woord in de gids Uw werknemers veilig op weg van de VSV en INNI Publishers. Hun inzichten en enthousiasme zijn inspirerend.

Uw werknemers veilig op weg leert bedrijfsleiders en veiligheidsverantwoordelijken hoe ze bij het opzetten van een verkeersveiligheidsbeleid op maat van hun organisatie stap voor stap zo efficiënt mogelijk tewerk kunnen gaan en de beste resultaten kunnen boeken. Daarbij focussen de auteurs vooral op het terugdringen van ongevallen in het woon- werkverkeer en tijdens dienstverplaatsingen. Waar dat relevant is, halen ze ook goede praktijkvoorbeelden van bedrijven uit diverse sectoren aan. De belangrijke boodschap die de auteurs willen meegeven, is dat werken aan veiliger verkeer voor élk bedrijf of élke organisatie zinvol is, privé of openbaar, profit of non-profit, binnen gelijk welke branche en ongeacht het aantal werknemers.

Bedrijven zijn belangrijke bondgenoten in de strijd voor veiliger verkeer”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Ik wil in Vlaanderen een echte verkeersveiligheidscultuur zien ontstaan. Binnen de krijtlijnen van ons omvattende Vlaams Verkeersveiligheidsplan betrekken we ook gemeentebesturen, politiezones, scholen… Iedereen mee voor veilig verkeer”.

Uw werknemers veilig op weg is verschenen bij INNI Publishers en kost 30 euro - www.innipublishers.com