Volgens de voorlopige ongevallencijfers van de Federale Politie telde Vlaanderen vorig jaar 271 verkeersdoden, een daling ten opzichte van 2021 en het laagste aantal op het coronajaar 2020 na. Vijf andere indicatoren die zijn vastgelegd in het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen evolueren echter minder gunstig: zowel de cijfers voor zwaargewonden, letselongevallen, dode en zwaargewonde voetgangers, dode en zwaargewonde fietsers, en doden en zwaargewonden bij ongevallen met jonge autobestuurders vertonen een  stijging ten opzichte van het jaar voordien. (1)

 

Drie van de zes streefcijfers voor 2022 worden daarbij overschreden. Dat is het geval voor het totale aantal zwaargewonden (2.371 volgens de voorlopige cijfers, het streefcijfer in het Verkeersveiligheidsplan is 2.164), het totale aantal letselongevallen (23.212 versus 20.184), en het aantal doden en zwaargewonden bij fietsers (1.094 versus 808). Voor twee andere indicatoren zitten we nog wel op schema en blijven we onder het streefcijfer, al stellen we ook daar een stijging vast: het gaat om het aantal dode en zwaargewonde voetgangers (263), en het aantal doden en zwaargewonden in ongevallen met jonge autobestuurders (310, zie tabel). (2)

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Met 271 dodelijke slachtoffers in het verkeer zijn we nog steeds mijlenver verwijderd van de Vision Zero. In vergelijking met 2021 zijn er vorig jaar in Vlaanderen minder mensen overleden in het verkeer, maar er ligt nog veel werk op de plank. Heel veel werk. Dat bewijzen ook de stijgende cijfers van het aantal letselongevallen en het aantal gewonden. De negatieve tendens bij de actieve weggebruikers baart ons de meeste zorgen. Het is niet omdat er steeds meer mensen trappen of stappen, dat we zomaar mogen aanvaarden dat ze vaker betrokken raken in verkeersongevallen. We blijven enorm investeren in veilige fietsinfrastructuur, jaarlijks minstens 300 miljoen euro. Dat is een ongezien hoog bedrag als we kijken vanwaar we komen. Met MIA (Mobiliteit Innovatief Aanpakken) verbeteren we proactief situaties waar actieve weggebruikers in gevaar kunnen worden gebracht. De realisaties worden zichtbaar op het terrein en ik hoop dat we de resultaten van dat harde werk ook binnenkort in de ongevallenstatistieken zullen zien.”

 

25 aanbevelingen voor veiliger verkeer

Als antwoord op de nieuwe cijfers formuleerde het Vlaams Forum Verkeersveiligheid – een overlegplatform waarin alle betrokkenen inzake verkeersveiligheid in Vlaanderen zetelen - 25 aanbevelingen om de doelstellingen voor 2030 te halen. Cathy Berx, voorzitter van het Forum: “Om het tij echt te keren, moeten we versterkt en gezamenlijk inzetten op de vijf E’s van de verkeersveiligheid: Engagement, Engineering, Educatie, Enforcement (handhaving) en Evaluatie. Lokale besturen overtuigen om te opteren voor 30 km/u als standaardlimiet, zeker in de bebouwde kom a fortiori wanneer de weginrichting volgens het afwegingskader onveilig is voor fietsers en voetgangers; leermaatregelen uitbreiden voor verkeersovertreders; inzetten op geautomatiseerde handhaving; systematisch voor- en na-onderzoek verrichten om de impact van projecten en programma’s in kaart te brengen; blijven hameren op volgehouden engagement van alle stakeholders: overheden, werkgevers, scholen, …elke weggebruiker,  het zijn maar enkele van de 25 maatregelen om Vision Zero eindelijk en duurzaam te realiseren.”

 

Innovatie centraal

“Innoveren naar veilig verkeer” is het thema van het twintigste Vlaams Congres Verkeersveiligheid dat de VSV en de Vlaamse overheid vandaag in Gent organiseren. Meer dan 450 congresgangers wisselen er van gedachten over manieren om het aantal verkeersslachtoffers in Vlaanderen terug te dringen. 

 

Een van de opvallendste projecten die op het congres aan bod komen is i-DREAMS, een technologieplatform om te voorkomen dat bestuurders zich onveilig gaan gedragen. Het systeem detecteert onveilig rijgedrag en geeft daarover onmiddellijk feedback aan de bestuurder. De eerste resultaten van particuliere en professionele bestuurders tonen positieve effecten op de veiligheid. i-DREAMS is een project van de Universiteit Hasselt in samenwerking met 12 andere Europese partners, en wordt gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het Horizon 2020-programma.

 

Meer informatie: 

 

_________

(1) Departement MOW, Semestriële voortgangsrapportering Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen 2021-2025, februari 2023. Gegevens 2021: FOD Economie/Statbel, gegevens 2022: Federale politie/DGR/DRI/BIPOL. 

(2) Streefcijfers: Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen 2021-2025. Het Verkeersveiligheidsplan benadrukt dat alle streefcijfers hoger dan nul in de context van de verkeers(on)veiligheid onaanvaardbaar en pervers zijn.