De Deskundige Stadsbeleid met specialisatie mobiliteit staat in voor de uitwerken. coördineren. opvolgen en uitvoeren van het mobiliteitsbeleid. De Deskundige Stadsbeleid (mobiliteit) draagt bij aan het behalen van de doelstellingen in het meerjarenplan door de inzet van kennis en expertise van mobiliteit en verkeerskunde.

Organisatie:
Lokaal bestuur Wetteren
Regio:
Oost-Vlaanderen
Werkregime:
Voltijds
Contract type:
Onbepaalde duur
Solliciteer nu

Waarom werken voor Wetteren?
Lokaal Bestuur Wetteren is een dynamische organisatie. in volle verandering.

Met ruim 500 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar 26.000 inwoners. Wetteren biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke gemeente. Bouw jij mee aan Plan W?

Wat bieden we?
·         Een voltijdse contractuele aanstelling

·         Een bruto maandloon tussen€ 2509.94 (Bl trap 0) en€ 4229.l 8 (B3 trap 23)

·         Flexibel uurrooster volgens afspraken. afhankelijk van de werking van de dienst

·          Mogelijkheid tot telewerk. afhankelijk van de werking van de dienst

·         Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden

·          Maaltijdcheques van€ 5 per gewerkte dag (binnenkort verhoging)

·         Een uitgebreid verlofstelsel

·         Een hospitalisatieverzekering

·         Een haard- en standplaatstoelage

·         Eindejaarstoelage

·         Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer

·         Een fietsvergoeding

·         Een tweede pensioenpijler

·         Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas

·         Voordelen via de PlusPas (GSD-v).

Wie zoeken we? (specifieke toelatingsvoorwaarden)

o    Je beschikt over de competenties uit de functiebeschrijving.

o    Solliciteer je via aanwerving (als externe kandidaat). dan is een diploma noodzakelijk: ofwel een bachelordiploma. ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

Laatstejaarsstudenten zijn tot het examen toegelaten.

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden voor interne kandidaten:
·         bij bevordering: je werkt op de uiterste inschrijvingsdatum minstens twee jaar bij Lokaal Bestuur Wetteren op C- of D-niveau en je bent bij het Lokaal Bestuur Wetteren aangenomen na een examen waarmee je op dat moment kon aangesteld worden (contractueel in onbepaalde duur of statutair) (voor alle details: zie artikel 7 27 §2 uit de Rechtspositieregeling); of

·         bij interne/externe  mobiliteit:  je  werkt  op  de  uiterste  inschrijvingsdatum  minstens twee jaar bij het  Lokaal  Bestuur  Wetteren (gemeente/ OCMW). in  dezelfde graad  als de vacante functie en je bent bij het Lokaal Bestuur Wetteren aangenomen na een examen waarmee je op dat moment kon aangesteld  worden  (contractueel  in onbepaalde duur of statutair) (voor alle details: zie artikel  7 30    §2   uit     de Rechtspositieregeling); en

·          je kreeg de afgelopen twee jaar geen ongunstige evaluatie: en

·          je voldoet aan de specifieke toelatingsvoorwaarden. opgesomd onder de titel 'Wie zoeken we·.

Hoe verloopt de selectie?
De selectie verloopt via aanwerving, bevordering, interne en externe mobiliteit. Wanneer er meer dan 20 kandidaten zijn, gebeurt een preselectie op basis van CV en motivatiebrief.

Het examenprogramma bestaat uit twee delen:

-  een schriftelijk deel op zaterdag 6 februari 2027

-  een mondeling deel begin maart 2027

Om over te gaan naar het  volgende deel. moet de kandidaat 50% halen voor het voorgaande deel. Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd. moet de kandidaat minstens 50% behalen op elke selectieproef. en 60% op het totaal van de selectie.

De hoogst gerangschikte kandidaat wordt eerst gecontacteerd om aangesteld te worden. De geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld. worden in een wervingsreserve opgenomen. waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt en maximaal met  twee jaar kan verlengd worden.

Hoe solliciteren?
Bezorg volgende documenten ten laatste op 18 januari 2021:

-  uitgebreid curriculum vitae.

-  begeleidend schrijven waarin je uitlegt waarom deze functie jou op het lijf geschreven is.

-  diploma

-  uittreksel uit het strafregister (max 3 maand oud) (inwoner van Wetteren: online)

via mail naar danah.detaeye@hudsonsolutions.com

Meer weten?
Over de procedure: vacature@wetteren.be (bij voorkeur) of op het nummer 09 365 67 07

(mevrouw Els De Winter. waarnemend diensthoofd HR)

Over de functie-inhoud: Departementsdirecteur Stadsontwikkeling: Claudine van der Sluijs, claudine.vandersluijs@wetteren.be

FUNCTIE

Functienaam: Deskundige Stadsbeleid (mobiliteit)

Functionele loopbaan: Bl - B3Departement: Stadsontwikkeling

Team: Stadsbeleid

DOEL VAN DE FUNCTIE
De Deskundige Stadsbeleid met specialisatie mobiliteit staat in voor de uitwerken. coördineren. opvolgen en uitvoeren van het mobiliteitsbeleid. De Deskundige Stadsbeleid (mobiliteit) draagt bij aan het behalen van de doelstellingen in het meerjarenplan door de inzet van kennis en expertise van mobiliteit en verkeerskunde.

PLAATS IN DE ORGANISATIE
Lokaal Bestuur Wetteren is een organisatie in volle verandering. Met ruim 500 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar 26.000 inwoners. Het Lokaal Bestuur biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke gemeente: een bruisend sportdomein De Warande met overdekt én openluchtzwembad. een goed uitgeruste sporthal en heel wat andere sportfaciliteiten. een levendig cultureel centrum Nova. een kunstacademie waar muziek. woord en beeldende kunst aan bod komen. een bibliotheek met drie filialen. een toeristisch infopunt. de gemeentelijke kleuterschool 't Kleuterboompje. lokaal dienstencentrum De Koffiebranderij. woonzorgcentrum Schelderust. assistentiewoningen Scheldezicht. een dienstenchequebedrijf. het Huis van het Kind. drie initiatieven buitenschoolse kinderopvang. kinderdagverblijf De Kleine Prins en speelplein WESP.

Wij dromen dat Wetteren in 2030 er als volgt uitziet: 'Wetteren is een dynamisch centrum aan de Schelde waar het goed is om te wonen. te leven. te werken en te verblijven. dat goed ontsloten is naar de regio en met een aantrekkingskracht op die regio. De Wetteraar is fier op zijn woonplaats en werkt samen met het lokaal bestuur aan de ontwikkeling en uitwerking van het beleid.'

Departement Stadsontwikkeling: Het departement Stadsontwikkeling heeft als doelstelling het milieubeleid. het ruimtelijk beleid. mobiliteitsbeleid en de lokale economie van de gemeente in te plannen. uit te werken. uit te voeren en op te volgen.

Het departement staat in voor de beleidsvoorbereiding en de uitwerking van een langetermijnvisie met specifieke aandacht voor leefbaarheid. duurzaamheid en kwaliteit. Daarnaast worden vergunningsaanvragen hier multidisciplinaire behandeld en de uitvoering van vergunningen gehandhaafd. Ook het opvolgen van de woonkwaliteit. het huisvestingsbeleid. de onmiddellijke milieu- en leefomgeving (afvalproblematiek. dierenwelzijn....) behoort tot de taken van dit departement.

De uitvoering van beleidskeuze. het onderhoud van het openbaar domein en opvolging van werven wordt door de uitvoerende teams van het departement opgenomen. Het gaat zowel om groenonderhoud als wegenwerken en de daarbij behorende ondersteuning door het magazijn.

De 4 teams werken sterk samen aan het behalen van de doelstelling van het departement en zoeken afstemming met andere departementen. De medewerkers van de uitvoerende teams (Wegen. Groen en Magazijn) worden samen met de vakmannen van Gebouwen flexibel ingezet om de uitvoerende taken zo efficiënt en vlot mogelijk uit te voeren.

Team Stadsbeleid: Team Stadsbeleid staat in voor de beleidsvoorbereiding en de uitwerking van een langetermijnvisie met specifieke aandacht voor leefbaarheid. duurzaamheid en kwaliteit. Daarnaast worden vergunningsaanvragen behandeld en adviezen ingewonnen bij andere teams binnen het lokaal bestuur en bij andere overheden en nutsmaatschappijen om tot een multidisciplinair besluit  te  komen. De handhaving  van de uitvoering van vergunningen is de verantwoordelijkheid dit  team. Ook het opvolgen van de woonkwaliteit. het huisvestingsbeleid. de onmiddellijke milieu- en leefomgeving (afvalproblematiek. dierenwelzijn....) en het beleid voor de lokale economie behoort tot de taken van dit departement.

De Deskundige Stadsbeleid (mobiliteit) werkt nauw samen met de Expert Stadsbeleid (mobiliteit) onder de leiding van en rapporteert aan de Teamcoach Stadsbeleid.

KERNTAKEN

-          Je adviseert het college van burgemeester en schepenen in verband met: mobiliteitsdossiers. fietsbeleid. verkeersveiligheid. parkeerbeleid. duurzame mobiliteit zoals auto- en fietsdeelsystemen. elektrische laadpunten....

-          Je verleent verkeerskundig advies en controleert de mobiliteitsimpact bij openbare

werken. innames openbaar domein. evenementen en omgevingsvergunningen. rond

o.a. nieuwe verkavelingen. bouwvergunningen. onteigeningen. mobiliteitsinitiatieven. etc.

-          Je adviseert bij de opmaak van omleidingsplannen en opmaak van complexe omleidingsplannen in het kader van het afleveren van signalisatievergunningen.

-          Je draagt bij aan het opvolgen en de evaluatie van het parkeerbeleid en in dat kader adviseer je het college van burgemeester en schepenen in verband met mogelijke aanpassingen. en onderhoud je de contacten met het parkeerbedrijf.

-          Je draagt bij aan de uitwerking van een visie op lokale mobiliteit. zoals

parkeergeleiding. minder-borden-maatregelen. bebording voor zwakke weggebruikers. (fiets-) parkeervoorzieningen....

-          Je werkt sensibiliseringsacties uit voor duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid en

organiseert onder meer de jaarlijkse Strapdag.

-          Je geeft mee vorm aan het verbeteren van de verkeersleefbaarheid en de verhoging van de verkeersveiligheid en concreet formuleren en uitwerken van voorstellen tot verkeersveilige maatregelen.

-          Je maakt de aanvullende reglementen met betrekking tot de politie van

het wegverkeer op en desgevallend maak je een verduidelijkend signalisatieplan op.

-          Je neemt deel aan overlegvergaderingen met betrekking tot te behandelen dossiers.

-          Je wint advies in bij en organiseert overleg met de lokale politie. openbaarvervoersinstanties en andere wegbeheerders.

-          Je werkt mee aan en leidt zelf een aantal projecten. je neemt deel aan werkgroepen. en draagt zo actief bij aan het behalen van de doelstellingen uit het meerjarenplan.

-          Je biijft op de hoogte van aIIe wettelijke normen en kwaIiteitsnormen en ondersteunt je collega's hierin.

-          Je houdt steeds de collega, de eindgebruiker. de klant. de cliënt. de inwoner voor ogen. Door middel van participatie stem je de werking hier zo goed mogelijk op af.

-          Je volgt burgermeldingen over mobiliteitskwesties op, zoals wild parkeren. snelheidsbeperkingen. voorbehouden parkeerplaatsen....

-          Je zorgt voor een duidelijke terugkoppeling en communicatie naar bevolking en belangengroepen

-          Je volgt het beleid met betrekking tot ruimtelijk ordening, economie. milieu. openbare werken. toerisme en vrije tijd, en cultuur. sport vanuit het standpunt van het mobiIiteitsbeleid.

-          Je zet de waarden van de organisatie om in de praktijk;

·         Samenwerken:

Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen. door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

·          Professiona Iiteit:

Consistent handelen. Consistentie tonen in principes. waarden en gedrag. Bouwen aan vertrouwen op basis van de eigen authenticiteit en nakomen van verbintenissen.

·          Enthousiasme:

Betrokkenheid en motivatie tonen. Zich ten volle inzetten voor het werk dat men doet en proberen er het beste van te maken. Steeds het beste van zichzelf geven.

·          Klantgerichtheid:

Klanten op een gerichte manier begeleiden en raad geven in hun keuzeproces. Hen steeds op de eerste plaats stellen door hen een gerichte service te leveren en door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

COMPETENTIES

Verantwoordelijkheid nemen
Handelen in overeenstemming met de belangen. waarden en normen van de organisatie: Niveau 2 - Handelt in het belang van de organisatie

·          Draagt actief bij aan de doelen en waarden van de organisatie

·         Overweegt de gevolgen van zijn voorstellen en acties voor de organisatie

·          Blijft consequent handelen. ook in lastige of onzekere situaties

·         Zegt wat hij doet. is open over de door hem gehanteerde waarden en normen

·         Wekt vertrouwen in zijn objectiviteit en integriteit

Samenwerken
Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project. ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is

Niveau 2 - Stimuleert de samenwerking binnen zijn entiteit. werkgroepen of projectgroepen

·          Laat het gemeenschappelijk belang van de organisatie primeren op het

persoonlijk belang

·          Komt met ideeën om het gezamenlijke resultaat te verbeteren

·         Betrekt belanghebbenden bij het nemen van beslissingen. stemt consequenties van acties en beslissingen met betrokkenen af

·          Moedigt anderen aan om van gedachten te wisselen. te overleggen en samen

opdrachten aan te pakken

·         Onderneemt acties zodat er een positieve verstandhouding en productieve samenwerking binnen de groep ontstaat en blijft

Analyseren
Een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie

Niveau 3 - Maakt verhelderende analyses van complexe vraagstukken

·          Herformuleert complexe vraagstukken naar hanteerbare vragen

·          Plaatst het vraagstuk of probleem in een breder kader

·          Houdt bij de analyse rekening met verschillende aanknopingspunten

·         Ziet trends en patronen in ogenschijnlijk niet-gerelateerde feiten

·          Betrekt en integreert tegengestelde oordelen in zijn analyse

Klantgerichtheid
Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren

Niveau 2 - Optimaliseert de dienstverlening aan belanghebbenden binnen afgesproken kaders

·         Onderzoekt de wensen. behoeften en verwachtingen van belanghebbenden via

gericht  systematisch   onderzoek   (tevredenheidsenquêtes. mondelinge  enquêtes....... )

·         Verleent nazorg en onderneemt concrete acties naar aanleiding van specifieke feedback van belanghebbenden

·         Gaat kritisch na op welke punten de dienstverlening kan worden verbeterd en

formuleert hiertoe concrete voorstellen

·         Zet nieuwe mogelijkheden op het vlak van dienstverlening meteen om in de praktijk

Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie