Doel van de functie
De Expert Stadsbeleid met specialisatie mobiliteit staat in voor het uitwerken, coórdineren,
opvolgen en uitvoeren van het mobiliteitsbeleid.

Waarom werken voor Wetteren?
Lokaal Bestuur Wetteren is een dynamische organisatie, in volle verandering.
Met ruim 5OO medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar 26.000
inwoners. Wetteren biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke
gemeente. Bouw jij mee aan Plan W?

Wat bieden we?

 • Een voltijdse contractuele aanstelling
 • Een bruto maandloon tussen €317O.O7 (Al a trap 0) en € 4932.83 (Al a trap 24)
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Mogelijkheid tot telewerk, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden
 • Maaltijdcheques van € 5 per gewerkte dag
 • Een uitgebreid verlofstelsel
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Een haard- en standplaatstoelage
 • Eindejaarstoelage
 • lntegrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietsvergoeding
 • Een tweede pensioenpijler
 • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UlTpas

oordelen via de PlusPas (CSD-v).

Wie zoe ken we? (specifieke toelatingsvoorrrvaarden )
Je bent thuis in alle aspecten van mobiliteit en mobiliteitsbeleid.

Je beschikt over de competenties uit de functiebeschrijving.

Een aansluitend diploma en kennis van stadsbeleid/mobiliteit binnen de publieke sector en
relevante ervaring zijn een pluspunt.

Solliciteer je via aanwerving (als externe kandidaat), dan is een diploma noodzakelijk: ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of eendiploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.

Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt: Samenwerking, Enthousiasme, Professionaliteit en Klantgerichtheid. Het werkdomein van jouw team is je op het lijfgeschreven. ln de functiebeschrijving zie je waar elk team precies voor staat, en wat weverwachten van een Expert Stadsbeleid (mobiliteit) in het Lokaal Bestuur Wetteren.

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden bij bevordering:

 • je werkt op de uiterste inschrijvingsdatum minstens twee jaar bij Lokaal BestuurWetteren op B- of C-niveau; en
 • je bent bij het Lokaal Bestuur Wetteren aangenomen na een examen waarmee je
  op dat moment kon aangesteld worden (contractueel in onbepaalde duur of
  statutair) (voor alle details: zie artikel 121 52 uit de Rechtspositieregeling); en
 • je kreeg de afgelopen twee jaar geen ongunstige evaluatie; en
 • je voldoet aan de specifieke toelatingsvoorwaarden, opgesomd onder de titel 'Wiezoeken we'.

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden bU interne / externe mobiliteit:

 •  je werkt op de uiterste inschrijvingsdatum minstens twee jaar bij het Lokaal Bestuur
  Wetteren (gemeente / OCMW), op niveau Al a-A3a; en
 • je bent bij het Lokaal Bestuur Wetteren aangenomen na een examen waarmee je
  op dat moment kon aangesteld worden (contractueel in onbepaalde duur of
  statutair) (voor alle details: zie artikel .l30
  52 uit de Rechtspositieregeling); en
 •  je kreeg de afgelopen twee jaar geen ongunstige evaluatie; en
 •  je voldoet aan de specifieke toelatingsvoorwaarden, opgesomd onder de titel 'Wie
  zoeken we'.

Hoe verloopt de selectie?

De selectie verloopt via aanwerving, bevordering, interne en externe mobiliteit. Wanneer er meer dan 30 kandidaten zijn, gebeurt een preselectie op basis van CV en motivatiebrief.

Het examenprogramma bestaat uit twee delen: een schriftelijk en een mondeling examen. Om overte gaan naar hetvolgende deel, moet de kandidaat5Oo/o halen voor het voorgaande deel. Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat minstens 50% behalen op elke selectieproef, en 600/o op het totaal van de selectie.

De hoogst gerangschikte kandidaat wordt eerst gecontacteerd om aangesteld te worden. De geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen, waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt en maximaal met twee jaar kan verlengd worden.

Hoe solliciteren?
Bezorg je ons deze documenten ten laatste op 13 september 2O2O:

 • uitgebreid curriculum vitae,
 • begeleidend schrijven waarin je uitlegt waarom deze functie jou op het lijf
  geschreven is,
 • diploma (indien nodig)
 • Uittreksel uit het strafregister (voor Wetteraars: online aan te vragen via de website)

Bij voorkeur via mail naar vacature@wetteren.be of per post naar Lokaal Bestuur Wetteren
HR dienst, Rode Heuvel 1 ,9230 Wetteren

Meer weten?
Over de procedure:
vacature@wetteren.be (bU voorkeur) of op het nummer 09 365 67 07 (mevrouw Els De
Winter, waarnemend diensthoofd HR)
Over de functie-inhoud: Departementsdirecteur Stadsontwikkeling: Claudine van der Sluijs,
claudine.vandersluijs@wetteren.be

DOEL VAN DE FUNCTIE

De Expert Stadsbeleid met specialisatie mobiliteit staat in voor de uitwerken, coórdineren,
opvolgen en uitvoeren van het mobiliteitsbeleid. De Expert Stadsbeleid (mobiliteit) draagt
b'rj aan het behalen van de doelstellingen in het meerjarenplan door de inzet van kennis en
expertise van mobiliteit en verkeerskunde.

PLAATS IN DE ORGANISATIE

Lokaal Bestuur Wetteren is een organisatie in volle verandering. Met ruim 500
medewerkers bouwen we aan onzê gemeente en het welzijn van haar 26.000 inwoners.
Het Lokaal Bestuur biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke
gemeente: een bruisend sportdomein De Warande met overdekt én openluchtzwembad,
een goed uitgeruste sporthal en heel wat andere sportfaciliteiten, een levendig cultureel
centrum Nova, een kunstacademie waar muziek, woord en beeldende kunst aan bod
komen, een bibliotheek met drie filialen, een toeristisch infopunt, de gemeentelijke
kleuterschool 't Kleuterboompje, lokaal dienstencentrum De Koffiebranderij, woonzorgcentrum
Schelderust, assistentiewoningen Scheldezicht, een dienstenchequebedrijf, het
Huis van het Kind, drie initiatieven buitenschoolse kinderopvang, kinderdagverblijf De
Kleine Prins en speelplein WESP.

Wij dromen dat wetteren in 2o3o er als volgt uitziet: 'wetteren is een dynamisch centrum
aan de Schelde waar het goed is om te wonen, te leven, te werken en te verblijven, dat
goed ontsloten is naar de regio en met een aantrekkingskracht op die regio. De Wetteraar is
fier op zijn woonplaats en werkt samen met het lokaal bestuur aan de ontwikkeling en
uitwerking van het beleid.'

Departement Stadsontwikkeling: Het departement stadsontwikkeling heeft als
doelstelling het milieubeleid, het ruimtelijk beleid, het mobiliteitsbeleid en de lokale
economie van de gemeente in te plannen, uit te werken, uit te voeren en op te volgen.
Het departement staat in voor de beleidsvoorbereiding en de uitwerking van een
langetermijnvisie met specifieke aandacht voor leefbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit.
Daarnaast worden vergunningsaanvragen hier multidisciplinaire behandeld en de
uitvoering van vergunningen gehandhaafd. Ook het opvolgen van de woonkwaliteit, het
huisvestingsbeleid, de onmiddellijke milieu- en leefomgeving (afualproblematiek,
dierenwelzUn, ...) behoort tot de taken van dit departement.
De uitvoering van beleidskeuze, het onderhoud van het openbaar domein en opvolging van
werven wordt door de uitvoerende teams van het departement opgenomen. Het gaat
zowel om groenonderhoud als wegenwerken en de daarbij behorende ondersteuning door
het magazijn.
De 4 teams werken sterk samen aan het behalen van de doelstelling van het departement
en zoeken afstemming met andere departementen. De medewerkers van de uitvoerende
teams (Wegen, Croen en Magazijn)worden samen met de vakmannen van Cebouwen
flexibel ingezet om de uitvoerende taken zo efficiënt en vlot mogelijk uit te voeren.

Team Stadsbeleid: Team Stadsbeleid staat in voor de beleidsvoorbereiding en de
uitwerking van een langetermijnvisie met specifieke aandacht voor leefbaarheid,
duurzaamheid en kwaliteit. Daarnaast worden vergunningsaanvragen behandeld en
adviezen ingewonnen bij andere teams binnen het lokaal bestuur en bij andere overheden
en nutsmaatschappijen om tot een multidisciplinair besluit te komen. De handhaving van
de uitvoering van vergunningen is de verantwoordelijkheid dit team. Ook het opvolgen van
de woonkwaliteit, het huisvestingsbeleid, de onmiddellijke milieu- en leefomgeving
(afualproblematiek, dierenwelzUn, ...) en het beleid voor de lokale economie behoort tot de
taken van dit departement.

De Expert Stadsbeleid (mobiliteit)werkt onder de leiding van en rapporteert aan de
Teamcoach Stadsbeleid.

KERNTAKEN

 • Je analyseert de behoeften van Wetteren op het gebied van mobiliteit en
  verkeerskunde en zorgt op die manier voor een correct beeld van de opportuniteiten en
  de noden. Op basis daarvan en in overleg met de teamcoach stadsbeleid help je mee
  een visie te ontwikkelen rond mobiliteit.
 • Je bent thuis in projectwerking:
  • Je neemt de rol op van projectmanager voor de uitvoering van acties uit het MIP
  • Je neemt deel en werkt mee in multidisciplinaire projectteams om de inbreng
   van mobiliteit en verkeerskunde te garanderen in de uitvoering van projecten
 • Je kent de belangen en behoefte van het lokaal bestuur in projecten van andere
  overheden en zorgt voor een goede terugkoppeling en afstemming binnen het lokaal
  bestuur
 • Je verleent adviezen bij omgevi ngsvergu nn i ngaa nvragen
  Je werkt in functie van de hele organisatie. Je zoekt steeds naar de best mogelijke
  samenwerking over de team- en departementsgrenzen heen, en ook buiten de
  organisatie.
 • Je houdt steeds de eindgebruiker, de klant, de cliënt, de inwoner voor ogen. Door
  middel van participatie stem je de werking hier zo goed mogelijk op af.
 • Je adviseert - in overleg met de teamcoach stadsbeleid - de departementsdirecteur, het
  managementteam en het bestuur over alle aspecten van het domein. Je zet de
  wettelijke normen en kwaliteitsnormen om in de praktijk. Je zorgt in nauw overleg met
  de teamcoach voor de voorbereiding en uitvoering van de dossiers van de
  bestuursorganen. En zorgt daarbij voor voldoende interne afstemming.
 • Je zet de waarden van de organisatie om in de praktijk;
  • Samenwerken:
   Croepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door
   zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten
   met collega's bij te leggen.
  • Professiona liteit:
   Consistent handelen. Consistentie tonen in principes, waarden en gedrag. Bouwen
   aan vertrouwen op basis van de eigen authenticiteit en nakomen van verbintenissen.
  • Enthousiasme:
   Betrokkenheid en motivatie tonen. Zich ten volle inzetten voor het werk dat men
   doet en proberen er het bestevan te maken. Steeds het bestevan zichzelf geven.
  • Klantgerichtheid:
   Klanten op een gerichte manier begeleiden en raad geven in hun keuzeproces. Hen
   steeds op de eerste plaats stellen door hen een gerichte service te leveren en door
   op een constructieve manier contacten te onderhouden.

COMPETENTIES
Verantwoordelijkheid nemen
Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie:
Niveau 3 - Bewaakt en verdedigt de belangen van de organisatie

 • Draagt de doelen en waarden binnen en buiten de organisatie uit
 • Vertoont voorbeeldgedrag rond sociale, ethische en professionele normen en
  spreekt ook anderen erop aan
 • Zorgt ervoor dat iedereen in de entiteit of organisatie op de hoogte is van de
  doelen, waarden en normen en biedt hen de nodige ondersteuning om ze te
  respecteren
 • Durft harde standpunten in te nemen die de gehele organisatie en het
  algemeen belang ten goede komen, zelfs als ze minder populair zijn binnen de
  eigen entiteit
 • Stelt zich expliciet achter genomen beslissingen en initieert ze, waar mogelijk,
  binnen en buiten de organisatie

Samenwerken
Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet
meteen van persoonlijk belang is
Niveau 3 - Creéert gedragen samenwerkingsverbanden en synergie over de
entiteitsgrenzen heen

 • Zoekt contacten over barrières en cultuurverschillen heen, benadrukt het'wij'-
  gevoel
 • Werkt actief aan het scheppen van een vertrouwensband met alle
  belanghebbenden
 • Creëert een draagvlak voor beslissingen, oplossingen en acties die zijn entiteit
  overstijgen
 • Draagt samenwerking uit om het algemeen belang te dienen over de grenzen
  van de entiteit heen
 • Gebruikt zijn invloed om processen en structuren te (her)tekenen die de
  cocreatie stimuleren

Visie
Feiten in een ruime context plaatsen en een toekomstgericht beleid ontwikkelen
Niveau 3 - Brengt een beleid naar voren dat de entiteit of organisatie op lange termijn
beïnvloedt

 • Anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen en bereidt de organisatie
  hierop voor
 • Komt met plannen en ideeën met een looptijd van enkele jaren
 •  Bewaakt de langetermijnstrategie, ondanks de dagelijkse gebeurtenissen
 • Ontwikkelt een beleid om de missie en doelstellingen van de organisatie te
  realiseren
 • Draagt de missie van de organisatie zowel intern als extern uit

Klantgerichtheid
Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de
organisatie onderkennen en er adequaat op reageren
Niveau 3 - Optimaliseert de dienstverlening van de organisatie aan belanghebbenden via
structurele acties

 • Legt voor zijn entiteit meetbare doelstellingen vast op het vlak van klantgerichtheid
  en kla ntentevredenheid
 • zet systemen op om een kwaliteitsvolle aanpak te garanderen
 • Past diensten, procedures en structuren aan om beter aan toekomstige behoeften
  en verwachtingen van belanghebbenden te beantwoorden
 • Onderneemt extra acties om de relatie met belanghebbenden op te bouwen en/of
  te bestendigen
 • Stimuleert en faciliteert anderen om de klantgerichtheid van hun aanpak
  voortdurend in vraag te stellen en te verbeteren

Plannen en organiseren
Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen
aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken
Niveau 3 - Plant en organiseert het werk dat zijn afdeling of entiteit overstijgt

 • Vertaalt een langetermijnplanning in fasen en/of (deel)projecten en benoemt
  daarbij de subdoelen
 • Coórdineert en overziet het werk van diverse onderdelen en schat in wat dit voor
  het totaal betekent
 • Ziet toe op een efficiènte en effectieve besteding van middelen
 • Past plannen aan wijzigende omstandigheden aan en houdt daarbij de
  oorspronkelijke doelen voor ogen
 • Anticipeert op ontwikkelingen die van invloed zijn op de doelen van de
  organisatie en houdt daar in de planning rekening mee
Organisatie:
Lokaal bestuur Wetteren
Regio:
Oost-Vlaanderen
Werkregime:
Voltijds
Contract type:
Onbepaalde duur
Solliciteer nu